Hot Tub Time Machine Red Band

ตังอย่างหนัง Red Band ของ Hot Tub Time Machine

Hot Tub Time Machineตัวอย่างหนังเรดแบรนด์ใหม่จาก Hot Tub Time Machine:


ว้าวเครื่องปรับอากาศของฉันดีจังเป็นเครื่องย้อนเวลาด้วย: ฉันต้องลองไปตรวจ!
;-P